PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG MẦM NON TAM LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Số: 21  /KHMNTL Tam lập, ngày 02  tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2018-2019

 

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Ban chỉ đạo Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường huyện Phú Giáo về kế hoạch tổ chức cuộc vận động Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường,

Thực hiện vào kế hoạch biên chế  2019 -2020 của trường mầm non Tam Lập, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

  1. Số trẻ điều tra trong địa bàn

Năm 2014: 74/43 trong đó: Tạm trú: 19/10

Năm 2015: 66/35 trong đó: Tạm trú: 16/17

Năm 2016: 56/27 trong đó: Tạm trú: 12/5

Năm 2017: 39/17 trong đó: Tạm trú: 10/5

Năm 2018: 39/17

  • Tổng điều tra: 238/139
  1. Dự kiến số trẻ chiêu sinh

– Tổng số trẻ:  174 – Trong đó:

+ Nhà trẻ:  22

+ Mẫu giáo : 152

– Tổng số nhóm, lớp:  06; Trong đó:

+ Nhà trẻ: 01nhóm

+ Mẫu giáo: 05 lớp

Riêng trẻ 5 tuổi nhận 100% trẻ trên địa bàn và số trẻ độ tuổi nhận đủ số lượng theo quy định từng độ tuổi.

  1. Kế hoạch dự kiến phân chia nhóm lớp, giáo viên và trẻ năm học 2018-2019

 

Stt Tên nhóm, lớp

 

Số trẻ Số giáo viên
1 Nhóm 24-36 tháng 22 2
2 Lớp MG 3-4 tuổi 37 3
3 Lớp MG 4- 5 tuổi 23 2
4 Lớp MG 4- 5 tuổi 22 2
5 Lớp MG 5- 6 tuổi  1 33 2
6 Lớp MG 5-6 tuổi  2 33 2
                          Tổng cộng 168 trẻ  13 GV

 

  1. Thời gian tuyển sinh

          –  Ngày 22/7/2019 Thông báo trên đài địa phương, thông báo tại trường

–  Ngày 22 tháng 7 năm 2019 bắt đầu nhận hồ sơ đến hết 5/9/2019

–  Địa điểm nhận hồ sơ: Trường mầm non Tam Lập.

–  Bộ phận nhận hồ sơ: Ban tuyển sinh trường mầm non Tam Lập

  1. Đối tượng ưu tiên

– Con các chiến sĩ đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, con thương binh.

– Con mồ côi.

– Trẻ khuyết tật hòa nhập

– Các cháu có hộ khẩu tại địa phương.

Nơi nhận:

  • Phòng GDĐT Phú Giáo;                                              HIỆU TRƯỞNG
  • UBND xã Tam Lập;
  • Lưu VT.

Nguyễn Mộng Thu